SOPRANOS VINTAGE

Selmer Mark VI 121xxx

IMG_7340
Soprano Selmer Mark VI plateado.

Selmer Mark VI 107xxx

IMG_7340
El santo grial de los sopranos!

Selmer Mark VI 88xxx

IMG_7340
Soprano Selmer Mark VI plateado 5 dígitos!

Selmer Mark VI 138xxx

IMG_7340
Soprano Selmer Mark VI plateado.

Selmer Mark VI 269xxx

IMG_7312
Soprano Selmer Mark VI lacado. Fa# agudo

Selmer Mark VI 278xxx

IMG_7371
Soprano Selmer Mark VI lacado. Fa# agudo

Back to Top